Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal kartlegging av støy og støyplage. Kan vegetatens og bykommunenes støyregistre utnyttes?

Nasjonal kartlegging av støy og støyplage. Kan vegetatens og bykommunenes støyregistre utnyttes?

Forfattere: Ronny Klæboe, Jan U Hanssen
Rapportnr: 556/2002
ISBN: 82-480-0243-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Statististisk Sentralbyrå (SSB) skal i løpet av våren 2002 utvikle og teste et GIS-basert system for nasjonal kartlegging av vegtrafikkstøy. Støyberegninger som allerede er gjennomført av vegmyndighetene og bykommunene, bør utnyttes i denne kartleggingen. Først og fremst er det opplysningen om støyforplantningen som bør tas vare på. Boligkoordinater fra GAB/Elveg synes å være bedre enn mindre presise bygningskoordinater og bør brukes for koplingen til befolkningsdata. Støyverdiene bør overføres til GAB-registeret. Utvidelser av datagrunnlag, korreksjoner og endret metodikk for trafikktellinger mv medfører at det kan være vanskelig å skille ut hva som er faktiske støyendringer. Resultatoppfølgingssystemet er avhengig av en systematisk håndtering av tiltak. Spesielt er tiltak som ikke er klart geografisk lokalisert: finansielle virkemidler, vegprising, kollektivtilbud, bedre planlegging og regelverk vanskelig å håndtere. Det anbefales å kvalitetssikre kartleggingen med miljøundersøkelser i 40 norske støyområder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger