Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal godstransportmodell: Fra et deterministisk rammeverk til en stokastisk modell

Norwegian Logistics Model: Moving from a deterministic framework to a random utility model

Forfattere: Elise Caspersen, Bjørn Gjerde Johansen, Inger Beate Hovi, Gerard de Jong
Rapportnr: 1538/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1814-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I foreliggende rapport beskrives arbeid knyttet til estimering av økonometriske modeller for det simultane valget av transportmiddel og forsendelsesstørrelse, samt hvordan slike modeller kan brukes til å forbedre den nasjonale godstransportmodellen. Arbeidet har bestått i å estimere diskrete valgmodeller for tre forskjellige varegrupper. Datagrunnlaget har vært forsendelsesdata fra den svenske varestrømsundersøkelsen for 2009. Estimerte koeffisienter og tilhørende funksjoner for utvalgskriterier har blitt implementert i det norske godstransportmodellsystemet via en ny versjon av den kjørbare applikasjonen ChainChoice. Vi har validert modellen ved å sammenligne etterspørselselastisiteter for den stokastiske modellen med tilsvarende for den deterministiske modellen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger