Du er her

Når kommunikasjonen mobiliseres

Forfattere: Mattias Gripsrud
Rapportnr: 892/2007
ISBN: 978-82-480-0755-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0756-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten behandler samspillet mellom transport, personlig mobilitet og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Rapporten identifiserer tre forskningstradisjoner som har beskjeftiget seg med dette emnet - transportforskning, IKT-forskning og medieforskning og går gjennom sentral litteratur innen de tre områdene. En av de sentrale konklusjonene er at utbredelsen av mobil IKT har vært med på å omforme forskningsagendaen. Transport og kommunikasjon fungerer i mindre grad som substitutter enn som komplementære kommunikasjonsformer. Rapporten konkluderer med å peke ut felt som vil være viktige å forske videre på.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger