Du er her

Næringsstruktur og utvikling i godstransport

Forfattere: Inger Beate Hovi, Arild Vold, Jardar Andersen, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 756/2004
ISBN: 82-480-0469-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fra 1993 til 2003 har det vært en kontinuerlig økning i godsmengder transportert på veg, samtidig som transportavstanden er økt. Godstransport på veg i Norge er blitt mer effektiv, noe som skyldes redusert tomkjøring, økt kjøretøystørrelse og økt kapasitetsutnyttelse. Dette bidrar til billigere transporter, som igjen er en drivende kraft for utviklingen i godstransport på veg, fordi graden av sentralisering avveies opp mot transportkostnader i bedriftene. Innføring av marginalkostnadsprising i godstransport vil føre til kostnadsøkning for kjøpere av godstransporttjenester, fordi ingen av transportmidlene betaler initialt for marginalkostnadene som er knyttet til transportaktiviteten. Man får en konkurransevridning i form av økt sjøtransport, og økt transportarbeid i alt. En høyere avgift i tettbygde strøk fører til økt godstransportarbeid på veg, fordi transportørene vil velge omveger for å unngå høyere avgift.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger