Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringslivsrelatert godstransport i byer : en kunnskapsoversikt

Næringslivsrelatert godstransport i byer : en kunnskapsoversikt

Forfattere: Torild Barlaup
Rapportnr: 1022/1995
Språk: Norwegian

Notatet er en kunnskapsoversikt der formålet har vært å presentere nyere forskningsresultater på området godstransporter i by. Viktige temaer en har samlet kunnskap om er godstransporters omfang og struktur, hvilken betydning godsterminaler eller -sentra har på transportomfanget, transportkostnader og effektivitet, problemer i tilknytning til bydistribusjon og tiltak for å gjøre denne mer effektiv. Hovedkonklusjonen er at det finnes kun et lite og mangelfullt tallmateriale av nyere dato som beskriver godstransport i byer. Det er heller ikke foretatt sammenlignende studier på tvers av landegrenser, men i andre land pågår det flere interessante forskningsprosjekter som ikke er sluttdokumentert. Til slutt skisseres behovet for videre forskning på området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger