Du er her

Næringslivets persontransporter

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker, Liva Vågane
Rapportnr: 938/2008
ISBN: 978-82-480-0845-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0846-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten analyserer næringslivets erfaringer med transporttilbudet og hvordan myndighetene kan legge til rette for mer effektive persontransporter. Næringslivet er svært avhengig av et godt flytilbud, og man ønsker flere direkteruter og hyppigere avganger fra norske lufthavner. Også tiltak knyttet til infrastrukturen på lufthavnene (f eks mer effektiv sikkerhetskontroll, tilgang til Internett) vurderes som viktige. I Oslo og Akershus skaper køer og parkeringsproblemer stress og forsinkelser for yrkesutøvere som er avhengige av bil i arbeidet. Tiltak for å redusere antall private biler inn til Oslo sentrum etterlyses. Prosjektets siste del analyserer mulighetene for å bedre tilgangen på arbeidskraft gjennom å bygge ut veinettet rundt regionsentrene. Resultatene viser at dette har begrenset virkning. Derimot kan hurtiggående intercitytog bidra til at pendlingsomlandet rundt Oslo øker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger