Du er her

Myter og fakta om køprising

Forfattere: Harald Aas, Harald Minken, Hanne Samstad
Rapportnr: 1010/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0961-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Køprising blir av trafikkplanleggere fremholdt som et godt tiltak for å redusere køene i rushtiden. Likevel skaper køprising sterk debatt og er vanskelig å gjennomføre. Denne rapporten tilbakeviser mange av mytene som er skapt, og konkluderer med at køprising har god effekt der det er innført, køene reduseres betydelig, forurensningen fra biltrafikken går ned, det er et samfunnnsøkonomisk lønnsomt tiltak, tiltaket får økt tilslutning når det først er gjennomført og det er mulig å utforme ordningen slik at uheldige fordelingsvirkninger reduseres. Informasjonen bygger i stor grad på erfaringer fra Singapore, London og Stockholm, byer som alle har innført køprising.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger