Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mye skrik og lite ull? Dagens støyregelverk i praksis

Mye skrik og lite ull? Dagens støyregelverk i praksis

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Astrid Helene Amundsen, Tor Lerstang, Eyjolf Osmundsen
Rapportnr: 546/2001
ISBN: 82-480-0231-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer en studie av hvordan dagens støyregelverk brukes i praksis. Studien omfatter en spørreundersøkelse blant fylkesmennenes miljøvernavdelinger og fylkeslegene, intervjuer i noen kommuner og en gjennomgang av kommunale planer, KU-saker, innsigelser og behandling av støy i Nasjonal transportplan. Selv om regelverkets formelle krav følges og det vises til anbefalte støynivåer mv, blir ikke hensynet til støy i realiteten godt nok ivaretatt. En økt innsats på støyområdet krever ett mer samlet regelverk enn det enn har og et sterkere fokus på temaet i den kommunale planleggingen. Det er også behov for mer informasjon og veiledning overfor kommunene, blant annet eksempler på egnede bestemmelser og håndtering av støykonflikter. Etablering av utdanningstilbud og faglige nettverk er også viktig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger