Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobiltelefonbruk, kjøreatferd og ulykkesrisiko : vurdering av forskningsresultater, kunnskapsbehov og mulige tiltak

Mobiltelefonbruk, kjøreatferd og ulykkesrisiko : vurdering av forskningsresultater, kunnskapsbehov og mulige tiltak

Forfattere: Fridulv Sagberg, Truls Vaa
Rapportnr: 1020/1995
Språk: Norwegian

For å kunne vurdere virkninger av mobiltelefon i bil på kjøreatferd, ble det gjennomført en litteraturstudie basert på i alt seksten under-søkelser fra ulike land. Økt variasjon i sideplassering (mer vinglete kjøring) og økt antall førerfeil under inntasting på telefonen er påvist i flere undersøkelser, spesielt ved inntasting på telefon som holdes i hånda eller er plassert lavt i bilen. Også under selve samtalen reduseres kjøre-prestasjonen, indikert bl a ved økt reaksjonstid og kortere avstand til forankjørende. Kjøre-prestasjonen reduseres mer når vanskelighets-graden av telefonoppgaven øker, og eldre førere påvirkes i større grad enn yngre. Det er grunn til å tro at ulykkesrisikoen øker ved bruk av mobil-telefon under kjøring, selv om det ikke foreligger studier som belyser dette direkte. Trafikksikker-heten kan trolig økes gjennom lovregulering av telefonbruk i bil, og/eller gjennom tekniske forbedringer av telefon-systemene, bl a slik at telefonen kan brukes med begge hender på rattet både under oppringing og under samtalen. Det er behov for mer forskning for å kunne få bedre anslag på forekomst av telefonbruk som medvirkende årsak til ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger