Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer?

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer?

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 669/2003
ISBN: 82-480-0369-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Moblity Management (MM) omfatter myke tiltak som skal bidra til å redusere bilbruken. Rapporten beskriver hvordan det satses på slike tiltak i Europa og tar spesielt opp innsatsen i svenske byer. Det gis også en enkel oversikt over tiltak i norske byer der det er interesse for å arbeide med MM. Foreløpig har ingen av byene konsentrert den lokale innsatsen i et såkalt mobilitetssenter. For å få raske resultater anbefales det i første omgang å satse på bedriftsrettede tiltak i en form for offentlig-privat samarbeid. Det er fra flere hold uttrykt ønske om å opprette et nettverk der byene kan utveksle erfaringer og ideer for å bli stimulert til økt aktivitet. En samordning av innsatsen fra flere departementer anses også å være nødvendig. Videre arbeid bør fokusere på utarbeidelse av veiledningsmateriale og et felles opplegg for å registrere tiltak og deres virkninger i byene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger