Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobility as a Service provided by Public Transport Authorities: is an attainable vision?

Mobility as a Service provided by Public Transport Authorities: is it possible or a vision?

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Claus Hedegaard Sørensen
Rapportnr: 2024/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2147-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, kun på engelsk, pdf
Summary, pdf

Hvis offentlige aktører som kollektivselskaper tar rollen som tilbyder av mobilitet som tjeneste (mobility as a service, MaaS), kan dette bidra til at viktige mål nås, slik som redusert bilbruk, kødannelse og transportfattigdom. Derfor spør vi: kan kollektivselskaper tilby mobilitet som tjeneste, og hvordan kan de oppnå dette målet? Denne studien benytter tre komplementære teoretiske tilnærminger til offentlig innovasjon for å analysere tjenesteinnovasjonen i de norske MaaS-lederne, kollektivselskapene Kolumbus og Ruter. Dette er teorier om offentlig risikotoleranse, omorganisering og innovasjon gjennom samarbeid. Metoder anvendt er intervjuer, komparative analyser, deltakelse i arrangementer og dokumentstudier. Våre analyser viser at de utvalgte kollektivselskapene utøver en type «løs» nettverksstyring, altså partnerskap, og gradvis utvikler seg til å bli MaaS-tilbydere. Derav kan kollektivselskaper lede utviklingen mot mobilitet som tjeneste. Videre kan ulike offentlige myndigheter, gjennom å sette miljøstandarder og tilby finansiering, være essensielle i å oppnå innovasjon i MaaS og elektrifisering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger