Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle

Mobilitet blant yngre, eldre og funksjonshemmede - bilens rolle

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 855/2006
ISBN: 82-480-0680-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0681-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Prosjektet sammenfatter kunnskap om bilens rolle for yngre, eldre og funksjonshemmedes bevegelsesmuligheter i vestlige land. Mobilitet sees som et utgangspunkt for å kunne delta i aktiviteter, og dermed for velferd. Skolereiser er godt undersøkt. Det finnes imidlertid lite kunnskap om barn og unges reiser til fritidsaktiviteter og om bilens betydning for slike reiser. Eldre og eldre funksjonshemmedes bilbruk og utviklingstrekk er godt kartlagt, og til dels også betydningen av bil for deres mobilitet. Hvilke typer formål bilen brukes til og om bilbruken varierer mellom grupper med ulike aktivitetsmønstre vet man imidlertid mindre om. Yngres funksjonshemmedes bilbruk og betydningen av bil for deres reisevaner er et nærmest uutforsket område. For alle gruppene finnes det lite kunnskap om det er et misforhold mellom ønsket og faktisk mobilitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger