Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : hovedresultater fra intervjuundersøkelsen

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : hovedresultater fra intervjuundersøkelsen

Forfattere: Ronny Klæboe, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1005/1995
Språk: Norwegian

Høsten 1994 ble det gjennomført en miljø-undersøkelse i området Ekeberg/Gamle Oslo. Undersøkelsen er en førundersøkelse for Ekeberg-tunnelen, som ble åpnet i 1995, og er et viktig ledd i en serie før- og etterundersøkelser av ulike etapper av utbyggingen av hovedvegnettet i Oslos indre by øst. Notatet presenterer de viktigste resultatene fra intervjuer med 1078 personer og ser på sammen-hengen mellom trafikkbelastning og beboernes opplevelse av bomiljøet og ulike trafikkmiljø-problemer. Sentral beliggenhet og gode utearealer er de bomiljøkvaliteter folk setter mest pris på. Trafikken er den store ulempen ved å bo i dette området. Selv om trafikken er kraftig redusert fra 1987, er det fortsatt mange som plages av veg-trafikken, støy og forurensninger og de daglige ulemper disse problemene medfører. Det er en klar sammenheng mellom trafikkbelastningsnivå og grad av plager. De viktigste tiltakene beboerne ønsker for å forbedre miljøet ytterligere, er begrensning av trafikken gjennom stenging av gater, restriksjoner og redusert hastighet. Mange er også opptatt av økt innsats for å utbedre boliger og ruste opp parker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger