Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøsoner - bedre miljø i byer og tettsteder. Muligheter og utfordringer.

Miljøsoner - bedre miljø i byer og tettsteder. Muligheter og utfordringer.

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Marika Kolbenstvedt, Tor Lerstang
Rapportnr: 630/2003
ISBN: 82-480-0325-6
Språk: Norwegian

Regjeringen har i stortingsmeldingen Bedre miljø i byer og tettsteder lansert miljøsoner som et nytt grep for miljøforbedring. Hensikten er å sette fokus på tiltak i særlig belastede byområder og å se ulike tiltak i et geografisk avgrenset område i sammenheng. Rapporten gjennomgår erfaringer fra utenlandske miljøsoner og norske forsøk med områdebasert miljøforbedring. Miljøsonegrepet kan gis ulike utforminger, fra bruk av ett enkelt tiltak i store områder til bruk av et bredt spekter av tiltak i mindre deler av en by. Den siste tilnærmingen egner seg trolig best i norske byområder.Gjennomføring av miljøsoner forutsetter statlig støtte blant annet i form av veiledning, ressurser til forsøk og opplegg for evaluering av samlede tiltakspakker. Noen pakker med basistiltak bør utformes og tilbys byområdene som ønsker å ta miljøsoner i bruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger