Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøregnskap og samfunnsøkonomi for en ny skipsrute fra Rørvik/Hitra til Hirsthals

Miljøregnskap og samfunnsøkonomi for en ny skipsrute fra Rørvik/Hitra til Hirsthals

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1562/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1121-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

De neste tiårene forventes det en stor økning i oppdrettsnæringen i Midt-Norge. Mer enn halvparten av denne produksjonen er Europarettet. Kysthavnalliansen (Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS) har bedt TØI om å sammenlikne dagens vegtransport fra Kråkøya (Rørvik) og Hitra til Europa, og en ny sjørute som vurderes på denne strekningen. Vår analyse viser at sjøruten, når det gjelder miljøutslipp, kun kan konkurrere med vegtransport dersom skipenes fremdrift er basert på LNG, istedenfor marin gassolje. Dette skyldes i stor grad at skipets hastighet må være relativt høy for å kunne rekke to rundturer per uke, noe som fører til høyt drivstofforbruk sammenliknet med vegtransport. Samfunnsøkonomisk sett fører sjøtransport likevel til betydelig lavere eksterne kostnader, blant annet på grunn av at sjøtransport har lavere ulykkesrisiko, samt tilnærmet ingen slitasje på infrastruktur, sammenliknet med vegtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger