Du er her

Miljøplager i Norge 1997-2001

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Ronny Klæboe
Rapportnr: 592/2002
ISBN: 82-480-0281-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

De nasjonale levekårsundersøkelsene gjennomføres hvert 4. år. 3250 personer (etter 33% frafall) har i 2001 svart på en rekke spørsmål om plager fra ulike støy- og luftforurensningskilder. De samme spørsmålene ble benyttet i 1997, noe som gir et grunnlag for å se utviklingen over tid. Undersøkelsen dokumenterer at vegtrafikken er kilde til de fleste miljøproblemene folk er opptatt av. 12 % var noe og meget plaget av vegtrafikkstøy ute ved boligen mens tilsvarende andel for fly var 5 prosent. Fra 1997 til 2001 er andelen som rapporterer støy og forurensningsplager merkbart redusert. Flyttingen av Oslo flyplass til Gardemoen og reduserte utslipp til luft bidrar trolig til nedgangen. Manglende eksponeringstall og kontroll for andre faktorer gjør det vanskelig å tallfeste den mulige effekten av ulike tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger