Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøkonsekvenser av hovedvegomlegging Oslo Øst. Oppsummering av studier 1987-1996

Miljøkonsekvenser av hovedvegomlegging Oslo Øst. Oppsummering av studier 1987-1996

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 405/1998
ISBN: 82-480-0064-8
Språk: Norwegian

Rapporten presenterer resultater av en serie miljøundersøkelser av hovedvegutbyggingen i Oslo Øst, spesielt Vålerengtunnelen åpnet i 1989 og Ekebergtunnelen åpnet i 1995. Vel 3.600 personer er intervjuet og trafikkmengde, støy- og luftforurensningsnivå er registrert og beregnet. I analysene er beboernes reaksjoner sett i forhold til de miljøbelastninger de har vært utsatt for de enkelte år. Trafikkbelastningene og dermed folks plager av trafikk, støy og luftforurensninger er kraftig redusert fra 1987 - 1996. Hovedvegutbyggingen har sammen med andre miljøtiltak forbedret hele området og folks plager ved et gitt belastningnivå er lavere i 1996 enn i 1987. Omregnet til hele området er antallet meget plagede personer redusert med ca 3.000. Trafikken og miljøproblemene er redusert i de fleste gatene i området. Forbedringene er særlig store langs tidligere E6. Samtidig har enkelte gater fått mer trafikk og belastningene overskrider mange steder, særlig ved tunnelmunningene, fortsatt anbefalte miljøkvalitetskriterier. Viktige utfordringer ligger derfor i å iverksette ytterligere miljøforbedringstiltak i området.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger