Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøbelastninger og levekår. Noen resultater fra levekårsundersøkelsen 1997

Miljøbelastninger og levekår. Noen resultater fra levekårsundersøkelsen 1997

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1104/1998
Språk: Norwegian

De nasjonale levekårsundersøkelsene (LKU) omfatter en kartlegging hvor mange i befolkningen som er utsatt for ulike miljøproblemer. Notatet presenterer resultater fra den siste LKU. Her ble det for første gang også spurt om grad av plage fra ulike typer støy og forurensning og vi får et bedre grep på opplevd miljøbelastning i Norge. Undersøkelsen ble gjen-nomført i 1997 og omfatter 3.600 personer. Vegtrafikken er det miljøproblemet som plager flest, i alt ca 725.000 mennesker i Norge. Støy og støv fra vegtrafikken plager 12 hhv 15 prosent av befolkningen. Forurensning fra vegtrafikk og industri er like plagsomt når man først er utsatt for belastningene. Opplevd miljøbelastning fra vegtrafikken økte fra 1983 til 1997. Ulike deler av befolkningen opplever miljøet sitt forskjellig. De som bor i større byer, i bygårder og har fasade mot vei er langt mer plaget av vegtrafikk enn andre. Flystøy er mest plagsomt i Oslo/Akershus, mens luftforurensning fra industrianlegg er mest plagsomt i Agderfylkene og Rogaland.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger