Du er her

Metoder for bylogistikkanalyser

Forfattere: Marianne Knapskog, Eva-Gurine Skartland, Elise Caspersen, Sidsel Ahlmann Jensen, Howard Twaddell Weir IV
Rapportnr: 1881/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1926-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Målet med prosjektet har vært kartlegge metoder for bylogistikk med utgangspunkt i kommuners behov. Bylogistikk defineres som transport av varer, utstyr og avfall til, fra, i og gjennom byområder. Vi har undersøkt databehov og tatt utgangspunkt i metoder som kan skaffe mer kunnskap om bylogistikk. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har avdekt at mange ulike metoder brukes, men også at det er rom for å videreutvikle metodebruken. Bedre kunnskap om metoder kan gjøre kommunene til bedre bestillere og gi konsulenter bedre forståelse. En dynamisk metodebok som både beskriver metoder, gir eksempler på hvordan metoder brukes i spesifikke studier og beskriver hvilke aktuelle prosesser, vil kunne bidra til videreutvikling. En god del data kunne vært analysert mer inngående basert på sine stedlige egenskaper og vist temakart. Romlige analyser av de dataene som fremkommer fra de metodene som allerede brukes kunne vært en lavt hengende frukt for å få synliggjort bylogistikk bedre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger