Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Merkostnader for godstransport i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte

Merkostnader for godstransport i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1418/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1640-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med denne rapporten er å doku-mentere merkostnader for godstransport for foretak som ligger innenfor det nye geo-grafiske ESA-godkjente virkeområdet for distrikts¬rettet investeringsstøtte, og å foreslå en modell for beregning av støttesatser som sikrer et riktig kompensasjonsnivå for slike merkostnader. Vi beregner slike merkostnader til å være, i snitt, 22 % av transport¬kost-nadene for uttransport og 21 % av transport-kostnadene for inntransport for foretak i virkeområdet. Vi argumenterer også for at slike merkostnader er progressive i avstand. Beregninger tyder på at dagens ordning kan forsvares; den ser ut til å treffe merkost-nadene tilfredsstillende med kun en liten overkompensering som er innenfor modellens feil¬marginer. Vi kommer også med et nytt forslag til støtteordning med flere støttesatser, økt støtte for korte transporter og redusert støtte for mellomlange transporter. Det vil kun være marginale forskjeller i forventet utbetalt støtte i forhold til dagens ordning, men vi mener den nye ordningen treffer progressiviteten i merkostnadene på en bedre måte.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger