Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mer miljøvennlige arbeidsreiser. Rammebetingelser og muligheter

Mer miljøvennlige arbeidsreiser. Rammebetingelser og muligheter

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 801/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0566-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dokumentet beskrives status for og mulige effekter av utvalgte tiltak som kan benyttes for å påvirke valg av transportmiddel i norske byområder. Enkelte tiltak forutsetter at det tas initiativ ovenfor statlige myndigheter for å endre rammebetingelsene slik at de blir effektive. Dette gjelder spesielt muligheten for å skattlegge parkeringsplasser ved arbeidsplassene. Kommunen kan likevel gå foran som et eksempel og samarbeide med arbeidsgivere om å innføre parkeringsavgift på parkering. Flere andre tiltak (for eksempel tilskudd til kollektivreiser og sykkelbruk) kan tas i bruk i dag selv om slike godtgjørelser blir skattlagt. Effekten forsterkes om flere tiltak ses i sammenheng. Det anbefales å ta initiativ for å få avklart muligheten for å kunne stille krav om utarbeidelse av transportplaner for større virksomheter eller for nærmere avgrensede områder. Dette vil skape økt bevissthet om hvilke muligheter som foreligger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger