Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mer miljøvennlige arbeidsreiser. Rammebetingelser og muligheter

Mer miljøvennlige arbeidsreiser. Rammebetingelser og muligheter

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 801/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0566-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dokumentet beskrives status for og mulige effekter av utvalgte tiltak som kan benyttes for å påvirke valg av transportmiddel i norske byområder. Enkelte tiltak forutsetter at det tas initiativ ovenfor statlige myndigheter for å endre rammebetingelsene slik at de blir effektive. Dette gjelder spesielt muligheten for å skattlegge parkeringsplasser ved arbeidsplassene. Kommunen kan likevel gå foran som et eksempel og samarbeide med arbeidsgivere om å innføre parkeringsavgift på parkering. Flere andre tiltak (for eksempel tilskudd til kollektivreiser og sykkelbruk) kan tas i bruk i dag selv om slike godtgjørelser blir skattlagt. Effekten forsterkes om flere tiltak ses i sammenheng. Det anbefales å ta initiativ for å få avklart muligheten for å kunne stille krav om utarbeidelse av transportplaner for større virksomheter eller for nærmere avgrensede områder. Dette vil skape økt bevissthet om hvilke muligheter som foreligger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger