Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mer aktiv transport blant barn – hvilke effekter har kampanjer?

Mer aktiv transport blant barn – hvilke effekter har kampanjer?

Forfattere: Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1310/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1513-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Økt gang- og sykkelbruk blant barn er bra for barns helse og læring og er et mål for norsk samferdsels-, miljø- og helsepolitikk. Det er gjennomført flere kampanjer få å få barn til å gå og sykle til skolen, men målet om 80% aktiv transport er ikke oppfylt. Vegdirektoratet ønsket derfor en gjennomgang av effekter av denne type kampanjer. Det mest slående inntrykket er mangelen på systematiske evalueringer av kampanjer for aktiv skoletransport. Ut fra foreliggende materiale ser det ut til at kampanjer fungerer best når de er koplet til fysisk forbedring, målene er realistiske, skolene får ressurser og de gjentas jevnlig. Kampanjer for aktiv skoletransport får ofte mange deltagere, de vekker engasjement, setter fokus på temaet og kan bidra til tilrettelegging for gange og sykling, noe som kan gi langsiktige effekter for helse og miljø. Men det trengs en ordning for systematisk evaluering av kampanjer for å lære hva som kan øke andelen barn som går og sykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger