Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Medvirkning og innflytelse? Samferdselsetatenes handlingsprogram 2002-2011

Medvirkning og innflytelse? Samferdselsetatenes handlingsprogram 2002-2011

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Tor Lerstang
Rapportnr: 562/2002
ISBN: 82-480-0249-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fylkeskommunene opplever ikke at de har medvirket og hatt innflytelse over transportetatenes utforming av handlingsprogrammene. Likevel mener de at det er samsvar mellom egne prioriteringer og særlig vegkontorenes handlingsprogrammer. Dette henger antakeligvis sammen med at fylkenes prioriteringer ligger fast over lengre tid, det er lite økonomisk rom for nye tiltak og fylkene og vegkontorene opplever at de har felles interesser. Etatene har i liten grad lagt vekt på samordning og tiltak som utvikling av knutepunkter, terminaler og tiltak for kollektivtransporten. Luftfartsverket har vært på siden av det regionale arbeidet, men også Kystverket har deltatt lite. Vegkontorene har drevet prosessen og har god kontakt med fylkeskommunene. Jernbaneverket har i noen fylker bedret samarbeidet med fylkeskommunen. I de fylkene hvor fylkeskommunen over tid har arbeidet for å utvikle en helhetlig og endringsorientert samferdeselspolitikk, har fylkene mer innflytelse over etatenes prioriteringer og bidrar til at etatene i større grad må samordne seg. Rapporten bygger på intervjuer med sentrale aktører i planprosessen i tre fylker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger