Du er her

Massetransport ved byggeprosjekter

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 376/1997
ISBN: 82-480-0031-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Beregninger basert på tre eksempler viser at offentlige myndigheters krav om at bygninger skal bygges dypere i bakken enn bygningsteknisk nødvendig, øker de samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnadene ved bygge-prosjekter betydelig. Slike reguleringer gjøres av hensyn til naboers krav om utsyn, miljø og estetikk. Tomtekostnadene øker i disse tre eksemplene med fra 25 prosent til mer enn en fordobling sammenliknet med situasjonen dersom massebalanse var det styrende prinsippet. De bedrifts-økonomiske kostnadene utgjør fra 75 til 80 prosent av de totale samfunnsøkonomiske kostnadene. Masse-transport og deponering utgjør størstedelen av bedriftskostnadene. Lokal forurensing og støy er de faktorene som bidrar mest til de samfunns-økonomiske kostnadene, men også veislitasje, bilkø, tilsøling og ulykker er faktorer som inngår.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger