Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedsorienterte kontrakter for kjøp av kollektivtransporttjenester i Nordland. Utredning i forbindelse med innføring av nye kontrakter

Markedsorienterte kontrakter for kjøp av kollektivtransporttjenester i Nordland. Utredning i forbindelse med innføring av nye kontrakter

Forfattere: Trine Hagen, Bård Norheim
Rapportnr: 534/2001
ISBN: 82-480-0218-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nordland fylkeskommune skal innføre nye tilskuddskontrakter for kollektivtransport.Denne rapporten er et ledd i prosessen fram mot nye kontrakter. Rapporten gir en oversikt over kontraktene som har vært i bruk til nå, demografiske og geografiske trekk, og oversikt over kollektivtransporten i fylket. Det gis en vurdering av målsettinger med kollektivtransporten og markedspotensialet i fylket. Videre summeres internasjonale erfaringer med forskjellige typer kontrakter.Fylkestingets vedtak i denne saken gir noen føringer for de kommende kontraktene: Det skal benyttes nettokontrakter, og operatørene må ha et økt markedsansvar. I de kommende kontraktene bør det etter TØIs mening legges vekt på følgende faktorer: Klare målsettinger for kollektivtransporten i fylket, god sammenheng mellom fordeling av ansvar og risiko, klare kvalitetskrav og tilskudd som er avhengige av operatørenes resultater i markedet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger