Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Markedseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø

Markedseffektiv kollektivtransport? En analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø

Forfattere: Bård Norheim, Erik Carlquist
Rapportnr: 428/1999
ISBN: 82-480-0089-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I løpet av perioden 1986-97 er tilskuddene til kollektivtransporten redusert med 1,2 mrd kroner. En av hovedproblemstillingene i denne rapporten har vært å analysere konsekvensene av denne endringen når det gjelder markedseffektiv drift og utviklingen av tilbudet. Denne analysen viser at det internt i selskapene har skjedd en reell kostnadseffektivisering i overkant av 20 prosent i Oslo, Trondheim og Kristiansand, noe som i hovedsak skyldes økt produktivitet. Samtidig viser analysen at av et totalt tilskuddskutt på 592 mill kroner årlig i de fem byområdene, så er den netto innsparingen bare på 166 mill kroner. Dette skyldes at ca 72 prosent av tilskuddsreduksjonene er veltet over på andre, fordelt på 13 prosent på grunn av økt vegtrafikk og 59 prosent på grunn av økte takster for trafikantene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger