Du er her

Markedsanalyse av Mørelinjen

Forfattere: Sverre Strand, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 409/1998
ISBN: 82-480-0068-0
Språk: Norwegian

Bakgrunnen for prosjektet ligger i Mørelinjens utilfredsstillende trafikkutvikling. Dette prosjektet har vurdert trafikkpotensialet og hvordan dette kan utløses i form av faktisk ny og/eller overført trafikk. Det ble lagt stor vekt på innsamling av primærdata, først og fremst gjennome egne reisevaneundersøkelser på buss og bil. Selv om undersøkelsen registrerer liten misnøye, så viser den også at det bare er et fåtall forhold som et flertall av passasjerene er meget fornøyd med. Mørelinjens utfordring er derfor å opprettholde og forbedre graden av fornøydhet der den skårer høyt allerede, samtidig som det tenkes og prøves ut tiltak som kan gjøre den lille direkte misnøyen som er, enda mindre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger