Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet kollektivtransport. Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport. Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Forfattere: Ingunn Stangeby, Kjell Jansson
Rapportnr: 533/2001
ISBN: 82-480-0217-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Trafikantenes verdsetting av reisetid på transportmidlet avhenger av om de har sitteplass eller ikke. Verdsetting av reisetid øker med reisens lengde. Gangtid til/fra holdeplassen verdsettes omtrent dobbelt så høyt som reisetid med sitteplass. Verdsetting av frekvens reduseres når intervallet mellom avgangene øker. Trafikantene er villige til å betale mye for å unngå forsinklelser. De opplever bytte av transportmiddel som en ulempe.Mye tyder på at trafikantene foretrekker skinnegående transport framfor buss. De ønsker komfort og bekvemmelighet både på holdeplassen og under selve reisen og er villige til å betale for leskur. Flere kvinner enn menn opplever utrygghet når de reiser kollektivt.Et godt linjenett kan bygges opp rundt et stamlinjenett med høy frekvens, klare knutepunkter og ekspressbusser mellom områder med mye trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger