Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Målrettet kollektivtransport. Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet

Målrettet kollektivtransport. Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet

Forfattere: Alberte Ruud, Irene Tuveng, Bård Norheim
Rapportnr: 545/2001
ISBN: 82-480-0230-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten (2,3 Mb)
Summary

Rapporten analyserer kollektivtrafikantenes preferanser for forbedring av kollektivtilbudet i seks mellomstore byer i Norge. I rapporten belyses ulike trafikantgruppers verdsetting av sentrale kjennetegn ved kollektivtilbudet: Gangtid til og fra holdeplass, frekvens, reisetid, bytte mellom transportmidler, leskur på holdeplassen. Den yngste aldersgruppen (16-19 år) og de voksne (36-66 år) ser ut til å ha høye krav til standarden på kollektivtilbudet i forhold til andre grupper, uavhengig av reiseformål. Hovedtendensen blant de yngre voksne (20-35 år) er at de generelt har en lavere verdsetting av en del reisetidskomponenter enn ungdom og de voksne, uansett reiseformål. Dette gjelder også de eldste trafikantene (67 år og eldre).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger