Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Makt, beslutning og integritet. IKT og personvern i transport.

Makt, beslutning og integritet. IKT og personvern i transport.

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 703/2004
ISBN: 82-480-0409-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bruk av IKT antas å bidra positivt til transportpolitiske målsettinger. Samtidig må beslutningstakere ta hensyn til folks aksept av de ulike løsningene og de juridiske grensene som særlig personopplysningsloven setter. Rapporten viser at folk ikke er særlig opptatt av personvern generelt, og at særlig effektiviseringsgevinstene ved IKT-løsninger veier tyngre enn personvernhensyn. Tiltak som innskrenker den personlige friheten - som automatisk trafikkontroll - møter likevel motstand som begrunnes i personvernhensyn. Personopplysningsloven vil i svært mange tilfeller ikke sette særlige begrensinger for IKT i transportsektoren - enten fordi løsningene bygger på en avtale eller fordi behandlingen hjemles i særlov. Det er derfor et særskilt sektorsansvar å ivareta personvernhensyn i transportsektoren. Det anbefales at samferdselsmyndighetene utvikler en handlingsregel for innføring av IKT i transportsektoren der personvernhensyn blir eksplisitt ivaretatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger