Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Makroøkonomiske effekter av ferjefri E39 – en SCGE -modellanalyse

Makroøkonomiske effekter av ferjefri E39 – en SCGE -modellanalyse

Forfattere: Wiljar Hansen
Rapportnr: 1411/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1631-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er utviklet og anvendt en SCGE -modell til å beregne de totale samfunnsøkonomiske effekter av full ferjeavløsning langs E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Resultatene tyder på at det er betydelige netto ringvirkningseffekter knyttet til reduserte godstransportkostnader og at disse ringvirkningseffektene kommer hele landet til gode. Videre viser resultatene at relativt høye bompenger demper de næringsøkonomiske ringvirkningene av ny ferjefri E39. Vi finner derimot ingen effekter utover den direkte nytten som beregnes i de tradisjonelle nytte –kostnadsmetodene for produktivitetsgevinster knyttet til økt arbeidspendling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger