Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Luftkvalitet som premiss for transportplanlegging : plansystem og virkemidler i USA knyttet til lovene CAAA og ISTEA

Luftkvalitet som premiss for transportplanlegging : plansystem og virkemidler i USA knyttet til lovene CAAA og ISTEA

Forfattere: Jomar Lygre Langeland
Rapportnr: 1050/1996
Språk: Norwegian

Notatet gjør rede for innhold og intensjoner med de amerikanske lovverkene Clean Air Act Am-endment (CAAA) fra 1990 og Intermodal Surfa-ce Transportation Efficiency Act (ISTEA) fra 1991. Sammen utgjør lovverket en ny føderal policytilnærming for samordnet planlegging av transport og luftkvalitet. CAAA er først og fremst en lov som stiller krav til luftkvalitet. Loven angir føderale standardkrav til en rekke komponeneter i luften som også omfatter transportsektoren. ISTEA er både en lov som inneholder overordnede mål for transportsystemet og som regulerer hvordan planlegging skal foregå. Samtidig er ISTEA et føderalt investeringsprogram for perio-den 1992-1997. ISTEA har rettet fokus mot å få til intermodale transportløsninger tilpasset byregionale prioriteringer. Dersom luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende, blir luftkvalitet en premiss for transportplanlegging. Foreløpige erfaringer fra planlegging etter lovverket viser at ikke alle intensjonene blir etterlevd. Evalueringer viser allikevel at utviklingen går i riktig retning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger