Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lønnsomhetsberegning og valg av vegprosjekter som er avhengige av hverandre

Lønnsomhetsberegning og valg av vegprosjekter som er avhengige av hverandre

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1040/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

For å få til en ensartet og mest mulig riktig praksis når vegkontorene nå beregner lønnsomheten av prosjekter som kan inngå i neste vegplan, har Vegdirektoratet henvendt seg til TØI og bedt om en utredning av spørsmålet om hvordan en skal ta hensyn til avhengighet mellom prosjekter under beregningene. Dette notatet inneholder en drøfting av problemstillingen og en skisse til løsninger på kort sikt. Materialet til notatet er delvis hentet fra et pågående arbeid i prosjektet «Samfunnsøkonomiske analyser av infrastruktur-investeringer i samferdselssektoren», som finansieres av Norges forskningsråd, program for logistikk- og transportforskning (PROTRANS). Deler av notatet vil derfor, eventuelt i omarbeidet form, senere inngå i en slutt-rapport fra dette prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger