Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lokalisering, tilgjengelighet og arbeidsreiser : en analyse av arbeidsreiser i Osloregionens sørkorridor basert på kriteriene i ABC-systemet

Lokalisering, tilgjengelighet og arbeidsreiser : en analyse av arbeidsreiser i Osloregionens sørkorridor basert på kriteriene i ABC-systemet

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1048/1996
Språk: Norwegian

Notatet presenterer en analyse av arbeidsreiser i Osloregionens sørkorridor i juni 1996. Datagrunnlaget består av en egen reisevaneundersøkelse, ulike typer geodata og data fra forskjellige modellberegninger. Formålet har vært å kartlegge areal- og transportplanleggingens betydning for reisemiddelvalg. Resultatene viser at kollektivandelen må ses i sammenheng med både kollektivtilgjengeligheten og biltilgjengeligheten. En lokaliseringspolitikk og en kollektivtrafikkutbygging etter den nederlandske ABC-modellens prinsipper, vil bidra til økt kollektivandel. Notatet inneholder en skisse til ABC-inndeling for Sørkorridoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger