Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lokalisering av virksomheter - konsekvenser for transport og miljø : en litteraturstudie

Lokalisering av virksomheter - konsekvenser for transport og miljø : en litteraturstudie

Forfattere: Olav Fosli
Rapportnr: 1021/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapprten

Med utgangspunkt i nyere forskningsresultater fra Norge og utlandet drøftes betydningen lokalisering av service og arbeidsplasser har for transport og miljø. Studien viser at det er betydelige sammenhenger mellom lokalisering og trafikkgenerering. Parkeringstilbudet ved arbeidsplassen spiller også en viktig rolle for valg av reisemiddel til arbeidet. For å redusere transportbehovet og bilavhengigheten for arbeidsreiser og handle- og servicereiser, bør handelssentra og typiske kontorbedrifter lokaliseres til lokale eller regionale kollektivknutepunkter. En bør også legge stor vekt på forholdet mellom kollektivtilgjengelighet og parkeringstilbudet ved arbeidsplassen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger