Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lokale næringsøkonomiske virkninger av vegutbygging

Lokale næringsøkonomiske virkninger av vegutbygging

Forfattere: Bjørnar Andreas Kvinge, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 717/2004
ISBN: 82-480-0426-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Veginvesteringer kan initiere store forandringer i næringslokalisering, pendling og, på lang sikt, bosetningsmønster. Kommunal arealplanlegging virker samtidig styrende på hvordan denne utviklingen skjer. Etablering av næringsområder nær veger med stor gjennomgangstrafikk synes å være et fellestrekk ved flere større vegprosjekter. Handels- og servicebedrifter tjener på tilgang til gjennomreisende trafikk. Kommunal arealplanlegging kan påvirke aktiviteten som skapes rundt en vegstrekning i stor grad. Dette viser at de forhandlingsrunder som skjer med berørte kommuner forut for ekspropriasjon og bygging av veger også er en arena for å finne gode løsninger for utbyggingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger