Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger

Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger

Forfattere: Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1052/2010
ISBN: 978-82-480-1036-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1035-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En undersøkelse av logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter viser at disse i gjennomsnitt utgjør 14,2 % av omsetningen. Andelen er høyere for engroshandelsbedrifter enn for industribedrifter. Bygg- og anleggsbedrifter har de laveste logistikkostnadsandelene i undersøkelsen. Transportkostnader og kostnader til lager utgjør de to største kostnadskomponentene, ca 40 % hver. Kostnadsandelen er høyere for eksportbedrifter enn for bedrifter som hovedsakelig leverer til innenriksmarkedet, og lavest for importbedrifter. Undersøkelsen viser at logistikkostnadene som andel av omsetning for norske bedrifter er på nivå med resultater fra liknende undersøkelser i andre land i Østersjøområdet. De samlede logistikkostnader i Norge utgjorde ca 254 milliarder kroner i 2007. Dette utgjør 14,7 % av BNP for Fastlands-Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger