Du er her

Livsstil og transportmiddelvalg

Forfattere: Guro Berge
Rapportnr: 328/1996
ISBN: 82-7133-974-5
Språk: Norwegian

Analysen av dataene i Gallup Kompass, som presenteres i denne rapporten, viser at det er en sammenheng mellom livsstil og transportmiddel-valg, tilgang på bil og holdninger til og interesse for transport. Denne sammenhengen gjelder med noen unntak, også når vi kontrollerer for kjønn, alder og by/land. Analysen viser for øvrig at mange av forskjellene mellom kjønn, alders-grupper og bosted, som vi kjenner fra andre studier, bare gjelder for visse livsstilssegmenter. Kjønn, alder og bosted er dermed ikke entydige forklaringsvariable når det gjelder forskjeller i holdninger til transport eller transportressurser og transportmiddelvalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger