Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lavutslippssoner, Tiltak for å redusere NO2-utslippene

Lavutslippssoner, Tiltak for å redusere NO2-utslippene

Forfattere: Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Johanne Olsen, Jardar Andersen, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1216/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1357-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut 40-70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. Disse bilene utgjør omkring 70-75 prosent av nybilsalget og vil være på markedet fram til Euro 6-kravene innføres i 2015. Insentiver for å redusere salget av slike biler til fordel for bensinbiler og hybridbiler er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i byene. Et annet tiltak er å skifte ut dieselbusser med gassbusser. Hvis disse tiltakene ikke er tilstrekkelige til å overholde grenseverdiene for NO2, kan man vurdere lavutslippssoner. Hvorvidt dette er et egnet tiltak må vurderes for hvert enkelt område der overskridelser forekommer. Slike soner kan kreve så sterke virkemidler at det kan bli vanskelig å få aksept for gjennomføring. Det er uansett viktig å utarbeide en hjemmel for innføring av slike soner, slik at kommunene gis det nødvendige handlingsrom. For å være forberedt bør en også utrede hvor stor reduksjon i NO2-utslippene som er nødvendig for å overholde grenseverdiene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger