Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lavutslippssoner i Europa. Krav, overvåkning og luft kvalitet

Low Emission Zones in Europe. Requirement, enforcement and air quality

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Ingrid Sundvor
Rapportnr: 1666/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2188-9
Språk: English
Vedlegg Full report
Summary

Målet med lavutslippssoner (LEZ) er å redusere utslippet av partikler og NO2 i sonen, ved å forhindre eller begrense tilgangen til bruk av de mest forurensende kjøretøyene. I utgangspunktet ble tiltaket mest brukt for å redusere utslippet av partikler, hovedsakelig fra tunge kjøretøy. Nå er fokuset vel så mye på å redusere NO2 utslippet. Kravene er generelt sett strengere for dieselkjøretøy enn for bensinkjøretøy. LEZ ble tidligere hovedsakelig brukt for å redusere bruken av eldre tunge kjøretøy, men flere land har nå også innført krav til andre kjøretøykategorier. En overvekt av landene som har LEZ har innført tiltaket fordi de ikke overholder EUs grenseverdiforskrift. Effekt av lavutslippssoner på luftkvaliteten er vanskelig å etablere pga. flere metodiske utfordringer. Med bedre kunnskap om reelle utslipp fra biler vil fremtidens lavutslippssoner kunne være bedre tilpasset byenes behov.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger