Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lavere vinterfartsgrense på innfartsveger i Oslo. Betydningen for utslipp, støy, trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Lavere vinterfartsgrense på innfartsveger i Oslo. Betydningen for utslipp, støy, trafikkavvikling og trafikksikkerhet

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Arild Ragnøy
Rapportnr: 560/2002
ISBN: 82-480-0247-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Rapporten er hovedsakelig et litteraturstudie som ser på mulige virkninger på støy, trafikkavvikling, trafikksikkerhet og utslipp til luft, av en redusert fartsgrense vinterstid. Det er også utført en enkel beregning av hvilke konsekvenser en reduksjon i fartsgrensen fra 80 til 60 km/t vinterstid, vil ha for avgassutslippet og oppvirvlingen av partikler på RV4 ved Ammerud. På dette grunnlag er det utarbeidet en rekke scenarier for endringer i oppvirvlingen ved forskjellig varighet og utstrekning av tiltaket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger