Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsgrunnlag om ei pilot-FOT-elflyrute Førde - Bergen

Kunnskapsgrunnlag om ei pilot-FOT-elflyrute Førde - Bergen

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond
Rapportnr: 1963/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2023-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

I denne rapporten undersøker vi de mulige samfunnseffektene av ei batterielektrisk pilot-FOT-rute mellom Førde og Bergen, og hva som skal til for å etablere denne ruta. Ei slik rute vil gi vesentlige regionalpolitiske gevinster, spesielt bedre samarbeid på tvers av Vestlandet, samt raskere frakt av ansatte og pasienter i Helse Vest. Passasjergrunnlaget er først og fremst personer på tjenestereiser. Forutsetninger for suksess er at ruta tilrettelegger for dagpendling, tilbyr tilstrekkelig avganger og at billettene er rimelige. Widerøe ønsker at ei slik rute skal være del av et rutenettverk. Prosjektets viktigste effekt i klimasammenheng er bidraget til å få faset inn batterielektriske fly nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil en slik innføring av batterielektriske elfly bidra til å redusere lokal forurensning. For å få opprettet ei slik FOT-rute trengs det: sertifiserte elfly, piloter, serviceteknikere og systemer rundt flyene, at flyselskapene kan oppnå forretningsmessig drift av dem, og at ruta får støtte til etablering og drift. Ulike typer statlig støtte er derfor essensielt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger