Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo

Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo

Forfattere: Elise Caspersen, Tale Ørving
Rapportnr: 1622/2018
ISBN: 978-82-480-2126-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2125-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten gir en oversikt over vare- og servicetrafikken i Oslo. Arbeidet inkluderer en kartlegging av kjøretøyparken registrert i Oslo og Akershus og kjøremønstre i Oslo. Formålet har vært å gi et kunnskapsgrunnlag til utformingen av tiltak og virkemidler for mer effektiv og miljøvennlig næringstransport i Oslo. Totalt var det i 2015 registrert 82 904 godskjøretøy i Oslo og 56 131 i Akershus. Det var flest varebiler (små og store). Disse stod også for det samlet høyeste trafikkarbeidet av alle kjøretøygruppene. De fleste kjøretøyene registrert i Oslo og Akershus var i 2015 eid av foretak. Når vi ser på kjøring med godskjøretøy i Oslo finner vi at trafikk i forbindelse med servicetjenester står for både flest kjøretøy og flest kjørte kilometer. Det transporteres derimot flest tonn i forbindelse med varelevering. Store godsbiler gjennomførte omkring 4,3 millioner turer til, fra eller internt i Oslo i 2016. Nesten 1,7 millioner av disse turene var tomturer. Store godsbiler fraktet til sammen 35 millioner tonn gods til, fra eller internt i Oslo. Av disse var massetransport og avfall nesten 16,7 millioner tonn fordelt på 870 000 turer. Gitt våre forutsetninger og antall kjørte kilometer finner vi at kjøring med små godsbiler i Oslo er kilde til utslipp av 112 tusen tonn CO2 -ekvivalenter per år. Store godsbilers kjøring i Oslo er kilde til utslipp av 75 500 tonn CO2 -ekvivalenter per år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger