Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 2025 og 2050

Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 2025 og 2050

Forfattere: Aud Tennøy, Annelene Holden Hoff, Tanja Loftsgarden, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1020/2009
ISBN: 978-82-480-1073-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0977-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Samarbeidsprosjektet Buskerudbyen har til hensikt å fremme en framtidsrettet areal-, transport- og klimapolitikk i byområdet. Dette skal blant annet oppnås ved at aktørene i regionen i fellesskap skal utvikle en helhetlig, forpliktende og samordnet areal- og transportpolitikk som reduserer bilavhengighet og klimagassutslipp, og som samtidig bedrer fremkommelighet for næringslivets transporter og muliggjør mer attraktive byer og tettsteder. Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært engasjert for å utarbeide et faglig innspill til det pågående arbeidet i Buskerudbyen. Oppdraget har gått ut på å utarbeide et kunnskapsgrunnlag, og basert på dette å konkretisere en første skisse til et helhetlig areal- og transportkonsept for en klimavennlig og konkurransedyktig utvikling av byområdet. Dette inkluderte også å skissere et regionalt kollektivtransportkonsept som grunnstamme for areal- og transportutviklingen. En viktig del av arbeidet har vært å bidra med innspill til programmering av videre utrednings- og planarbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger