Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kriterier for optimal transportpolitikk i byer

Kriterier for optimal transportpolitikk i byer

Forfattere: Odd I Larsen, Harald Minken
Rapportnr: 1059/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Kriterier for optimal transportpolitikk utledes og drøftes. Dette dreier seg primært om «regler» for prising av transporttjenester (inkl veibruk) og akseptering av investeringsprosjekter/utforming av kollektivtilbud. De to hovedregler er velkjente: «pris = samfunnsmessig marginalkostnad» og «gjennomfør alle prosjekter/tiltak hvor nytte³kostnad». Stordriftsfordeler vil normalt føre til at bruk av disse regler ikke gir full kostnadsdekning gjennom trafikantbetaling. De forskningsmessig utfordringer ligger egentlig i den praktiske tilnærming til disse prinsipper og hvor man eventuelt også tar høyde for aktuelle «nest best» løsninger. Notatet peker på en del områder hvor forfatterne mener det er behov for forskningsmessig innsats.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger