Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadseffektivitet for klimatiltak ved endret oljepris - Utredning for Lavutslippsutvalget

Kostnadseffektivitet for klimatiltak ved endret oljepris - Utredning for Lavutslippsutvalget

Forfattere: Tore Leite
Rapportnr: 852/2006
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0674-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten vurderer hvordan en høyere oljepris påvirker kostnadseffektiviteten for tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Vurderingen bygger på en klimatiltaksanalyse utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT) i 2005. Det er særlig tiltak for bruk av CO2 til økt oljeutvinning, tekniske tiltak på kjøretøy og elektrifisering av energiproduksjonen på sokkelen som er følsomme for endringer i oljeprisen. For tiltak innen stasjonær energiforsyning og transportsektoren vil en høyere oljepris generelt sett gjøre klimatiltakene mer kostnadseffektive. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger