Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadseffektiv transporttjeneste ved Forsvarets overkommando

Kostnadseffektiv transporttjeneste ved Forsvarets overkommando

Forfattere: Rolf Lea
Rapportnr: 1015/1995
Språk: Norwegian

Transporttjenesten ved Forsvarets over-kommando kan etter våre beregninger gjennom-føres med lavest årskostnader hvis man kom-binerer bruk av ulike transportmidler: På lange turer er Forsvars-eide kjøretøy uten sjåfør, der den reisende selv er bilfører, billigste alternativ. På korte turer er dette alternativ og bruk av privat bil mot kjøregodtgjørelse like dyre. Dagens løs-ning med Forsvars-eide biler med vernepliktige sjåfører gir noe høyere årskostnader enn disse alternativ. Taxi er dyrest innenfor begge turkategorier. Ytterligere studie av alternativet med Forsvars-eiet bil uten sjåfør, der den reisende selv er bil-fører, bør gjøres, siden alternativet idag fremstår som gunstig, men utilstrekkelig utredet. Blant annet er ikke behovet for flere biler ved denne løsningen beregnet. Alternativet med bruk av privat bil mot kjøregodtgjørelse må antagelig baseres på frivillighet fra bileierens side. Transporttjenesten ved For-svarets overkommando kan derfor ikke baseres ute-lukkende på dette. Andre tiltak for å effektivisere dagens løsning er mulig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger