Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konsekvenser av nytt avgiftssystem for eie og bruk av dieseldrevne personbiler

Konsekvenser av nytt avgiftssystem for eie og bruk av dieseldrevne personbiler

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 300/1995
ISBN: 82-7133-941-9
Språk: Norwegian

Avgiftsomleggingen for dieseldrevne biler, den 1.oktober 1993, førte til at kilometeravgiften ble erstattet av en avgift direkte på salg av diesel, kombinert med en vektårsavgift for alle lastebiler samt tilhengere over bestemte vektgrenser. Avgiftsomleggingen har ført til at personbiler med et lavt dieselforbruk pr kilometer har fått en mindre avgiftsreduksjon, mens øvrige diesel-drevne personbiler har fått økt avgiftsbelastning som en følge av avgiftsomleggingen. Det er føl-gelig blitt mer lønnsomt å eie biler med lavt die-selforbruk pr kilometer etter avgiftsomleggingen. I denne rapporten har vi studert hvordan endrin-ger i de distanseavhengige kostnadene har påvir-ket bruk av diseldrevne personbiler og valg av drivstofftype ved nybilkjøp.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger