Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konkurranseflater i godstransport og intermodale transporter

Konkurranseflater i godstransport og intermodale transporter

Forfattere: Inger Beate Hovi, Tron Even Skyberg, Knut Bøe
Rapportnr: 447/1999
ISBN: 82-480-0110-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Formålet med denne rapporten har vært å gi informasjon om struktur og sammensetning i godstransportmarkedet med sikte på å kunne si noe om hvor forholdene ligger til rette for økt satsing på intermodale transporter. Grunnlaget har i hovedsak bestått av analyser av nasjonal statistikk. Vegtransport utgjør opp mot 100 prosent av transporter på avstander kortere enn 10 mil, men har hatt økende andel også på lengre distanser, spesielt gjelder dette stykkgods. Det har vært en overføring av lavverdi stykkgods og høyverdi bulkgods fra sjø og jernbane til lastebiltransport. Jernbane er i første rekke konkurransedyktig mot vegtransport for transport av stykkgods på jernbanenens hovedrelasjoner. Vi har påvist at fraktprisen for lastebiltransporter er 6 prosent lavere på relasjoner med parallell jernbanetransport, mens tilsvarende forskjeller ikke er påvist ved alternativ båtforbindelse. Et grovt anslag viser at ca 25 prosent av gods som transporteres 10 mil eller lengre, omlastes mellom to forskjellige transportmiddel i en transportkjede.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger