Du er her

Konkurranseflater i godstransport 1994

Forfattere: Odd Skarstad
Rapportnr: 323/1996
ISBN: 82-7133-969-9
Språk: Norwegian

Konkurranseflater i godstransport er identifisert via transportstrekninger og aktører i ulike markeder. Konkurransen i mar-keder, blant annet mellom ulike transportgrener, gir seg utslag i fraktpriser og markedsandeler. Biltransport har overtatt en gradvis større andel av godsmarkedet på de fleste avstander og relasjoner. Denne utviklingen skyldes åpenbart forhold både på etterspørsels- og tilbudssiden, så som veg-bygging, avgifter og transportmidlenes tekniske ut-vikling samt markedets etterspørsel etter trans-porttjenester; dør-til-dør leveranser, rask levering og små sendinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger